ความต้องการบัตรนักเรียนของแต่ละโรงเรียนมีแตกต่างกัน บางโรงเรียนต้องการบัตรนักเรียนแบบพื้นฐาน แต่สำหรับบางโรงเรียนต้องการแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม อาทิเช่น โปรแกรมอาหารเที่ยง ระบบการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด การเข้าเรียน การจ่ายเงิน ระบบบันทึกที่อยู่ทะเบียนบ้านของนักเรียน

จุดประสงค์สำหรับบัตรนักเรียน : :

• การเข้าและออกจากโรงเรียน
• การลงทะเบียนและการเก็บบันทึกข้อมูล
• โปรแกรมอาหารเที่ยง
• การยืม-คืนหนังสือและอุปกรณ์ในห้องสมุด
• การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
• กิจกรรมการระดมทุนที่มีการใช้บัตรเข้าร่วมโครงการ